Tietosuojaseloste

(Henkilötietolaki 523/99) 10 § ja 24 § 1.1.2014

 1. Rekisterinpitäjät
  Kainuun Toimintaterapia Saija Juntunen
  www.kainuuntoimintaterapia.com
  Saija Juntunen p. 050-5628160
  Kauppakatu 26 B, 2. krs
  saija.juntunen1@kolumbus.fi

  Kainuun Toimintaterapia Pauliina Saikkonen
  www.kainuuntoimintaterapia.com
  Pauliina Saikkonen p. 050-5883310
  Kauppakatu 26 B, 2. krs.
  toimintaterapia.saikkonen@gmail.com

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
  Saija Juntunen, toimintaterapeutti, yrittäjä, p. 050-5628160
  Pauliina Saikkonen, toimintaterapeutti, yrittäjä, p. 050-5333310

 3. Rekisterin nimi
  Kainuun Toimintaterapia Saija Juntusen asiakasrekisteri
  Kainuun Toimintaterapia Pauliina Saikkosen asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakkaan toimintakyvyn arvioiminen, terapian järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalveluiden laskutus.
  Henkilötietojen käsittely on tarkoitettu asiakassuhteen toteutumiseen.
  Yrityksellä on käytössä Diarium –sähköinen asiakastietojärjestelmä.

 5. Rekisterin sisältämät tiedot
  Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, lähiomainen/yhdyshenkilö.
  Terapiasopimuksessa ja –suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapian seuranta/kirjaaminen.
  Laskutustiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumusnumero, terapiakäyntien päivämäärät ja käyntikerrat.
  Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

  Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (758/1992)
  Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaalta itseltään saatavat tiedot.
  Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta tahoilta sekä Kelalta saatavat tiedot.
  Arvioinnin ja terapian aikana muodostuneet tiedot.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia, lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta ja –suunnitelmaa.

  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitävät Kainuun Toimintaterapian terapeutit Saija Juntunen ja Pauliina Saikkonen. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja terapeutilla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen ja luvallanne. Tietoja käsitellään vain terapiasuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen voidaan tietoja luovuttaa vakuutusyhtiölle.
 8. Tietojen säilytys
  1. Manuaalinen aineisto
  Aineisto säilytetään Kainuun Toimintaterapian toimitiloissa lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään. Hän valvoo aineistoa.

  2. Sähköisesti tallennetut tiedot
  Aineisto säilytetään yrityksen tietokoneella, tabletilla, erillisellä muistitikulla tai ulkoisella kovalevyllä. Laitteet ja tietokoneaineisto on suojattu salasanalla sekä suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua ja ulkoista kovalevyä säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla laitteilla.

  3. Laskutuslistat
  Laskutuslistat on suojattu salasanalla Diariumissa, paperiversiot säilytetään muun manuaalisen aineiston kanssa lukitussa kaapissa.

 9. Tarkastusoikeus
  Kaikkiin asiakasrekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään terapian järjestämiseen, terapiasopimukseen ja terapiapalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan terapeutillenne, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden ja kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan tutustumaan tietosuojavaltuutetun internetsivuihin (tietosuoja.fi) ja toimimaan siellä annettujen ohjeiden mukaan.

 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
  Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan tutustumaan tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuihin (tietosuoja.fi). Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus esitetään sille terapeutille, jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee.

 11. Muut mahdolliset oikeudet
  Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.
  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitävät Kainuun Toimintaterapian terapeutit.
  Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain terapiasuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.
 1. Rekisterinpitäjät
  Kainuun Toimintaterapia Saija Juntunen
  www.kainuuntoimintaterapia.com
  Saija Juntunen p. 050-5628160
  Kauppakatu 26 B, 2. krs
  saija.juntunen1@kolumbus.fi

  Kainuun Toimintaterapia Pauliina Saikkonen
  www.kainuuntoimintaterapia.com
  Pauliina Saikkonen p. 050-5883310
  Kauppakatu 26 B, 2. krs.
  toimintaterapia.saikkonen@gmail.com

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
  Saija Juntunen, toimintaterapeutti, yrittäjä, p. 050-5628160
  Pauliina Saikkonen, toimintaterapeutti, yrittäjä, p. 050-5333310

 3. Rekisterin nimi
  Kainuun Toimintaterapia Saija Juntusen asiakasrekisteri
  Kainuun Toimintaterapia Pauliina Saikkosen asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakkaan toimintakyvyn arvioiminen, terapian järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalveluiden laskutus.
  Henkilötietojen käsittely on tarkoitettu asiakassuhteen toteutumiseen.
  Yrityksellä on käytössä Diarium –sähköinen asiakastietojärjestelmä.

 5. Rekisterin sisältämät tiedot
  Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, lähiomainen/yhdyshenkilö.
  Terapiasopimuksessa ja –suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapian seuranta/kirjaaminen.
  Laskutustiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumusnumero, terapiakäyntien päivämäärät ja käyntikerrat.
  Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

  Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (758/1992)
  Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaalta itseltään saatavat tiedot.
  Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta tahoilta sekä Kelalta saatavat tiedot.
  Arvioinnin ja terapian aikana muodostuneet tiedot.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia, lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta ja –suunnitelmaa.

  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitävät Kainuun Toimintaterapian terapeutit Saija Juntunen ja Pauliina Saikkonen. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja terapeutilla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen ja luvallanne. Tietoja käsitellään vain terapiasuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen voidaan tietoja luovuttaa vakuutusyhtiölle.
 8. Tietojen säilytys
  1. Manuaalinen aineisto
  Aineisto säilytetään Kainuun Toimintaterapian toimitiloissa lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään. Hän valvoo aineistoa.

  2. Sähköisesti tallennetut tiedot
  Aineisto säilytetään yrityksen tietokoneella, tabletilla, erillisellä muistitikulla tai ulkoisella kovalevyllä. Laitteet ja tietokoneaineisto on suojattu salasanalla sekä suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua ja ulkoista kovalevyä säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla laitteilla.

  3. Laskutuslistat
  Laskutuslistat on suojattu salasanalla Diariumissa, paperiversiot säilytetään muun manuaalisen aineiston kanssa lukitussa kaapissa.

 9. Tarkastusoikeus
  Kaikkiin asiakasrekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään terapian järjestämiseen, terapiasopimukseen ja terapiapalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan terapeutillenne, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden ja kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan tutustumaan tietosuojavaltuutetun internetsivuihin (tietosuoja.fi) ja toimimaan siellä annettujen ohjeiden mukaan.

 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
  Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan tutustumaan tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuihin (tietosuoja.fi). Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus esitetään sille terapeutille, jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee.

 11. Muut mahdolliset oikeudet
  Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.
  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitävät Kainuun Toimintaterapian terapeutit.
  Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain terapiasuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.