Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä.

Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan. Se kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä on. Ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Tämä näkemys on toimintaterapian perusta. (Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry)

Kainuun Toimintaterapian asiakkaina on lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla voi olla mm. neurologisia ja psykiatrisia vaikeuksia tai kehitysvamma. Toimintaterapiaprosessi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa pyrkien asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissamme, koulussa/päiväkodissa tai asiakkaan kotona. Yhteistyötä tehdään esim. opettajien, muiden terapeuttien ja lähettävän tahon kanssa. Toteutamme toimintaterapiaa Kajaanin ohella myös muissa Kainuun kunnissa.

Kainuun Toimintaterapia on KELAn hyväksymä vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tuottaja. Yksilöllinen toimintaterapia on Kelan kuntoutuspäätöksen saaneille Kelan kustantamaa ja asiakkaalle maksutonta palvelua. Asiakkaaksi voi myös tulla kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itse maksaen.